Életérzés és 6K

Pál Sándor Ede - Életérzés és a 6K - 2022.05.08

Életérzés és a 6K

A magyar életérzéssel – beleértve sajátomat is – sokat foglalkoztam egykori vezetőként, tanárként és szociális dolgozóként egyaránt. Könyvekre, tanulmányokra, elemzésekre, mások és saját tapasztalataimra hagyatkozva meg kellett állapítanom, hogy Magyarország nem tartozik a boldog, jó életérzésű nemzetek közé. Népességünk 60-65 %-a egészségi problémákkal küszködik, stresszes nyomás alatt nem igazán jó életérzéssel éli minden napjait. Mindennek összetett okai vannak, lehetnek: anyanyelvi elszigeteltség, történelmi viharjaink, vesztességeink és az ezekből is eredő hátrányos transzgenerációs nemzedéki átöröklődések, széthúzó nemzeti álláspontok magas ego szinttel és a többi….

Kiemelten hatott rám e vonatkozásban a szociológiai művek közül Kopp Mária-Skrabski Árpád, Csíkszentmihályi Mihály, Hankiss Elemér, Pikó Bettina munkássága, míg történeti-pszichológiai vonatkozásban Zseni Annamária-Jelenczki István filmje és könyve. Spirituális oldalról E. Tolle: A new Earth és D. Chopra: The 7 laws of Succes könyve tett rám mély benyomást.

Kopp Mária-Skrabski Árpád: „Magyar Lelkiállapot az ezredforduló után” – művében megfogalmazza, hogy A magyarság több mint 60%-a szenved betegségekben, krónikus stresszben! Pozitív és negatív oldalt is leírnak meghaladására: pozitív tényezőként hit az élet értelmében, amely szerint életünk egy nagyobb terv része, felismerése önazonosságunknak, a nehézségekkel való sikeres megküzdésünk, megbirkózásunk képessége, lehetőség a fejlődésünkre, saját erőforrásaink mozgósítása, kölcsönösség és külső segítség igénybevételének lehetősége. Negatív tényezőként pedig az értékvesztési oldal belépése, betegségek, depresszió, lecsúszás….

Csikszentmihályi Mihály kutatásaiban megalkotja a FLOW elméletet, mint a lelkiség, alkotókészség és boldogság forrását, amelyre minden embernek rá kellene hangolódnia. Megállapításait kiterjeszti a tudósok, alkotó értelmiségen túl a hétköznapi, dolgozó emberre és a munkahelyekre is. Flow-ban lenni azt jelenti, hogy eggyé válunk küldetésünkkel, feladatunkkal, rendeltetésünkkel. Megtalálni azt a dolgot, amit akkor is szívesen csinálunk, ha nem jár érte elismerés, amely közben elvesztjük időérzékünket.

Pikó Bettina: „A pozitív pszichológia missziója a modern társadalmakban” – pedig rámutat arra, hogy a szakadatlan gazdasági fejlődés, a fokozódó anyagi jólét önmagában nem hoz boldogságot, pozitív életérzést.

Zseni Annamária és Jelenczki István: „Ön-Tér-Kép” A magyar nemzet lelkiállapota – úgy tűnik a magyarság eredettörténetében is van valami, ami lenyomat mára a transzgenerációs hatásokon keresztül” – (Eredet/Államalapítás/Tatár/Török/Habsburg/I. és II. világháború/1956: családállítás-nemzetállítás modellel). Ezért is fontos a társadalmi feldolgozás, őszinteség, kibeszélés képessége.

Továbbá fontosnak ítéltem meg az Evolúciós Pszichológia /Bereczkei Tamás; Steven Pinker/ idevonatkozható következtetéseit: Életminőség kezdetben: fizikai készségeket, képességeket kívánt meg elsősorban /vadászó- halászó-földművelő életmódnál. Amíg a jelenben a modern társadalmakban az élet minőség adaptációs, mentális képességeket kíván meg, amely megbirkózik a civilizációs élet nehézségeivel.

Spirituális szerzők könyvei: E.Tolle-A New Earth /Új tudatosság, átváltozás szükségessége, belső én felemelkedése, megvilágosodás; fájdalomtest, ego szerepe; D.Chopra 7 laws-Potentiality;Giving;Karma;Least Effort;Intention/Desire;Detachment;Dharma; Krisnamurti-A külső és belső valóság teljes ismerete önállóan-„Nem törődőm azzal, ami történik”

Ennek megoldásán gondolkodva arra jutottam, hogy egyrészt építeni kell a tudatosságot, a pozitív életérzést, a boldogság tudatot egyéni és közösségi szinteken. Másrészt ehhez kellene egy olyan életfilozófiai és arra épülő cselekvési modell, amely legtöbbünk számára könnyen érthető és követhető a minden napok során. Ennek alapján fogalmaztam meg kutatásaim és tapasztalataim alapján a 6K életfilozófiai és az erre épülő cselekvési modellt.

ÉLETFILOZÓFIAI SZINTEN: A 6 K modell

6Kmodell

 • Kapcsolódás: körülöttünk a mindenséghez, Istenhez, Univerzumhoz jelent ráhangolódást imával, meditációval, céllal, növekedéssel, folyamatos cselevéssel összekötve!
 • Kreativitás: folyamatosan az alkotó készségünket, valamint az állandó változási képességünket feltételezi. A teljesen felvállalt felelősség cselekvési oldalával együtt az emberi elme kiterjesztését is megcélozhatja az isteni, univerzumi elme irányában!
 • Kommunikáció: egyéni, társadalmi, világi színtereinken a létezés egyik fő értelmét jelenti! Mindenki információt ad, és kap, amelyet értékrenddel és tartalommal kellene megtölteni! Az emberi, szociális, társadalmi kapcsolatok fő eleme, amelynek hiánya elszigeteltséghez, egoizmushoz és betegségekhez vezethet!
 • Kocogás: tudatos életmódot, napi testedzést, valamint egészséges táplálkozást is felölel egészségünk karbantartásához!
 • Kacagás: a kikapcsolódás különböző szintjeit tartalmazza, amelyet aktívan, tudatosan fel kellene tölteni a lélek jó érzési tartományának növelésére, napi nevetésekkel is!
 • Kiterjedés: a végtelen /Agapé/ szeretet kiterjesztése, amellyel a végtelent érhetjük el, ahol minden megvan, minden megnyilvánul! A végső OK megértésére ad lehetőséget. Rádöbbent szinte isteni, korlátlan mivoltunkra, civilizációs lehetőségeink legteljesebb tárházára!

ÉLETGYAKORLATI SZINTEN A 6 K MODELL

 • 1.Elme (érzés): (látás-hallás-tapintás-szaglás-ízlelés, elmebeli kép, gondolat+1, megérzés-kapcsolat a végtelennel +1 elképzelés-,) – folyamatos eldobása, transzportálása, hogy felváltódjon univerzumi elmével
 • 2.Szeretet: Az egyetemes jó érzés, pozitív, éltető, értelmet adó
 • 3.Cél: az irány, jó érzés és rossz érzés, utóbbi mindig cselekvésre, változtatásra kell, hogy motiváljon
 • 4.Felelősség: irányítás és 100 %-os felvállalás cselekedetiinkért
 • 5.Hit: az isteni, univerzumi erő a megvalósításhoz, amely kapcsolódik a 6 K valamennyiéhez
 • 6.Kommunikáció: az élet egyik értelme, teljes információ csere
 • 7.Végtelen: a választás szabadsága, a végső OK megértése, korlátlan, értelmes mivoltunk felismerése

A TEREMTÉSI FOLYAMAT NAPI ÉLETÜNKBEN, annak szemléletében: Vágy-Képzelet, Elképzelés-Érzés-Hit-Döntés-Cselekvés-Végrehajtás-Teremtés.

Megoldás fokozók: Rendszeres diagnosztizálás évente orvosi, labor szinteken,            

Jól megválasztott orvostechnikai eszközök, étrend kiegészítők szerepe

Személyes fejlődést elősegítők: tanulási képesség fejlesztés, tudatosítási technikák stb.

Az életérzés folyamatos pozitív építését, fejlesztését a ENSZ Globális Célok: Egészség és Jólét fejezetének kiterjesztésében is kiemelten kell kezelnünk, amely leszögezi:

„Eltökélt szándékunk biztosítani, hogy minden ember sikeres és teljes életet élhessen, valamint, hogy a gazdasági, társadalmi és technológiai fejlődés a természettel összhangban történjék.”

Az SDG-vel összhangban legfőbb céloknak tekintjük:

 • Az egyéni, a közösségi és vállalati életérzés minőségi változását, ezzel együtt minden állampolgár egészséges, működő képességének fokozatos pozitív átalakulását.
 • Az emberek világképének, világszemléletének és életfelfogásának inspirálását, hogy érzelmileg pozitívan színezett legyen a természet és az élet jelenségei irányában. A reneszánsz-ember életérzése domináljon, az élet teljességének, az élmények gazdagságának érzése, az életöröm mindinkább jelenjen meg napi tevékenységében.
 • A pozitív és tudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése, egyéni színterek szükséges változásaival: rendszeres lelki, szellemi, testi edzés megvalósulása; egyéni felelősség vállalás, hit és célrendszer, kommunikációs szintfejlesztés; az életérzés, szervezettségünk és működőképességünk fenntartása érdekében megfelelő alkalmazkodás kialakításának ösztönzése környezetünkhöz; fokozott kényszerűség kialakulása az ismeretek megismerésére és mentális, tudatos alkalmazkodás a változásokhoz.

 A szerepvállalás a szűkebb és tágabb közösségek életében az adottságok és képességek alapján 2021 második felében, a Közhely és MMI szervezésben minden hónap 1. hétfőjén, elkezdtünk előzőekben leírt feladatokért csoportban is dolgozni az Életérzés programban.

Felelevenítettük Csikszentmihályi Mihály, Kopp Mária-Skrabski Árpád, Pikó Bettina, Hankiss Elemér, Zseni Annamária-Jelenczki István munkásságát. Kiselőadások így Orbán Ági /Franklin Covey alapelvei a permanens tudásról/; Alföldi István /Miért érdemes élni/, Kis Klaudia: Minden, amit tudni szeretnél arról, hogy lehet végig kajakozni a Dunát árral szemben /Endurance Mission Danube Upstream/ Kaló Bálint: Ismerkedés életutakkal a közösségépítésen és az interjúzáson keresztül, valamint Iványi Dávid: "Csoportom célja, mit gondolnak közösségünk tagjai a boldogságkeresésről és az életérzésről" is helyet kaptak a programban. Legutóbb Kúsz Péter: Az életérzés felismerései az életszínvonal vonatkozásában és Reinisch Egon történelmünk keservei c. ea.- i. kerültek sorra, majd Tasnádi Vera következett az egészséges táplálkozás témakörével. Saját tapasztalataink, a 6K Modell rendszeres felidézése és elterjesztésének további lehetőségei állandóan napirendre kerültek.

2022.05.08.    Pál Sándor Ede

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!